1994 -1995 hj-n M/s IrjvW Un.-n.]n sk F t]cn Un.-sF.kn bpsS cPn-kvt{S-j-t\msS AXym-[p-\nI tek {]ndpw, A3 tUmvsa{SnIvkv {]n-dpw hnhn-[-bn\w knw_-ep-Ifpw t^mp-ItfmSpw IqSn {]h\w Bcw-`np. IrjvW 16 hjw ]nn-tm kvIm\nw-Kv, C-sa-bn & s\p-hv tIm sk-dmbn hn]p-en-I-cn-n-p-v.CXn-t\m-Sp-IqSn _n.-F-kv.-Fkv s cPn-kvt{S-j\pw e`n-n-pv.1986 ss{S_v ssekkv t\Sn B[m-c-sa-gpv tPmen-bn Ccns 1994 \h-Po-hs Unn]n tImgvkv t\Sn.

{_Z C tem Bb Un.-sF.kn bpsS Pnm t_mUv Ub-d-IvSdmb tev Sn.-sI. cm[m-Ir-jvWs \nt-i-tm-Sp-IqSn B[mcw Ds-sS-bp-ff Khsav tPmen-I-tfm-sSmw Unn]nbpw sNbvXp-h-cp-p. Unn]n hnv tUmIyp-sav & Umm F-dnwKv Fv Un.-sF.knbpsS cPn-kvt{S-j\mn.
All Legal Documentation
Certificate for Bank Loan
Mutation Attached works
Document Writing & Call Centre
Legal Project & Data Entry
SSLC Book Correction Affidavit
All Educational Scholarship Affidavit
Birth & Death Affidavit Forms
Notary Affidavit ( Gas , Phone , etc.. )
B[m-c-, hnZym-`ymk m]-\-ġv Bh-iy-amb AUvan-j cPn--dns t^mamv, kvtImfjnv kw_--amb tUmIyp-sap-I, ]m-b-v, hntPv, Xmeqv, tImS-Xn, cPn-kvt{S-j Unmvsav kw_-n At]--Ifpw tUmIy-savkpw AXmXp Unmvsapambn thn hm kwib \nhm-cWw \Sp Cu m]\w Sn Hm^o-kp-I-fpsS tIm]u-n-t\mSv tNv th-co-Xn-bn P\-ġv D]-Im-c-{]-Z-am-Ip--co-Xn-bn IrjW Un.-n.]n sk {]hn-p- h-cp-p.
ap-ѳ apX apX-e-ap-d-m-cpambn ssIamdn hcp sh ssekkpw B[m-c-sa--gp-p-ambpw, cPn-kvt{S-j Unmvsan-\pw, tImS-Xn-bm-m-h-iy-amb mp-I-, ap{Z-]-{X- XpS-n-b-h-bpsS hn]-\-b-S--ap-ff tPmen-bp-ambn `m-hmb hn.-B _meIrjvW(Ìm¼v sh­À s]cp-¼m-hqÀ) Cu cw-K-pv.